สร้างทางเชื่อม “โครงการหลวง” กว่า 11 ปี 521 กม.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งแต่ปี 55-65 ระยะเวลา 11 ปี จำนวน 47 โครงการ รวมระยะทางกว่า 521.366 กม. งบประมาณรวม 3,285.87ล้านบาท แบ่งเป็น ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ระยะทางรวม 64.215 กมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. งบประมาณรวม 491.703 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-บ้านขุนยะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 17.611 กม. งบประมาณ 135.5 ล้านบาท2.โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-บ้านแม่แอบ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 10.985 กม. งบประมาณ 85.205 ล้านบาท

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า 3.โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนห้วยแห้ง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง 18.744 กม. งบประมาณ 162.298 ล้านบาท และ4.โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118-บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 16.875 กม. งบประมาณ 108.7 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จไปแล้ว 43 โครงการ ระยะทาง 457.151 กม. งบประมาณทั้งสิ้น 2,794.167 ล้านบาท อาทิ ถนนสายบ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออ.แม่ระมาด จ.ตาก,อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนโครงการหลวง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและบางเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจรได้เลยในช่วงฤดูฝน

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ดังนั้น ทชคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จึงพัฒนาเส้นทางดังกล่าว โดยกำหนดมาตรฐานถนนหลวงภูเขา เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางและการขนส่งให้กับประชาชน ยกระดับมาตรฐานโครงข่ายคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติควบคู่ไปด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ ทช. ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง โดยการพัฒนางานทางในโครงข่ายให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม